Oceníme Vaši nemovitost

Potøebujete znalecký posudek Vaší nemovitosti

  • vyplòte prosím tento dotazník
  • na základì uvedených údajù Vás náš znalec èi makléø navštíví a dohodne se s Vámi na dalším postupu – dle Vašich požadavkù
  • vypracujeme tabulkový nebo tržní znalecký posudek
  • stanovíme reálnou tržní cenu !!!
  • pokud budete chtít, prodáme Vaši nemovitost za dohodnutou cenu

Oceníme Vaši nemovitost:
Zadejte pøesnou adresu oceòované nemovitosti:
Ulice a è. popisné:
Èíslo bytové jednotky (jen u bytu):
Mìsto / obec:
PSÈ:
Vyplòte prosím kontaktní údaje:
Jméno:
Pøíjmení:
Ulice, è.p.:
Mìsto:
PSÈ:
Telefon:
Email:


naše heslo je i patentovaným logem firmy, tedy servis od „A“ až do „Z“, tj. do samotného ukonèení zakázky a spokojenosti zákazníka, že mu byly poskytnuty kompletní služby