Nejèastìjší dotazy

Pokud mám zájem nemovitost prodat èi koupit, jak bych mìl tedy postupovat?
„Staèí zavolat do realitní kanceláøe a náš makléø vás navštíví na nezávazné návštìvì a vy se s ním dohodnete na dalším postupu pøi prodeji Vašeho bytu, RD, chaty, chalupy èi jiné nemovitosti. V pøípadì koupì nemovitosti pak návrh na financování nemovitosti pøi jejím zakoupení.“

Co se stane, když vás klient požádá o pomoc pøi financování?
„Pokud vám bude financování zabezpeèovat naše firma, náš úvìrový pracovník s vámi uèiní nabídku na realizaci úvìru. Naše firma spolupracuje se všemi bankovními domy na území celé Èeské republiky. Pøi realizování financování si zajistíme veškeré podklady potøebné pro zajištìní úvìru.“

Co si ještì musí pøipravit klient pøi následné realizaci úvìru?
„Jediné, co si klient musí pøipravit, je doložení pøíjmù od zamìstnavatele nebo doložit daòové pøiznání.“

Jak je to s pojištìním?
„Není problém vám pojistit nemovitost vèetnì pojištìní domácnosti, samozøejmì vás mùžeme pojistit i na úraz a na další pojištìní, které naše smluvní pojišovny nabízejí.“

To ale není všechno, co dále ještì klientùm nabízíte?
„Jelikož naše spoleènost nabízí i služby vlastní advokátní kanceláøe, je zároveò garantem smlouvy pøi pøevodu nemovitosti, náš znalec vám ocení jakoukoliv nemovitost a naše úèetní firma vám zpracuje jakékoliv daòové pøiznání. Pokud se jedná o daòové pøiznání z tìchto pøevodù, nabízíme je v rámci našeho servisu zdarma.“

A pokud se bude jednat o výstavbu èi rekonstrukci objektu?
„Vyøídíme za klienty pøihlášky k jednotlivým inženýrským sítím, vypracování projektové a stavební dokumentace vèetnì stavebního povolení a kolaudací.“